PictoEscriptura (2)

Programació

Llibre digital

El llibre digital es treballa durant un trimestre. A cada sessió es treballa a partir d’una doble pàgina que inclou il·lustració i text. Els textos i les il·lustracions, elaborats per professionals de la literatura i la il·lustració infantil i juvenil, provenen d’històries creades a les aules de Primària, és a dir, beuen directament de l’imaginari infantil sense renunciar a la qualitat lingüística i estan pensats per promoure l’ús d’un llenguatge ric i cada vegada més sofisticat.

Cada pàgina genera 4 tipus de sessions de treball:

  • Lèxic, per a que el nen interioritzi el sentit i la forma de les paraules noves del text.
  • Documentació, per a que l’alumne ampliï el seu coneixement sobre aspectes del context de la història.
  • Creació, perquè l’alumne passi de receptor a escriptor i il·lustrador.
  • Producció textual i exercicis de llengua, per a treballar els aspectes formals de la llengua.
Activitats d’entrenament en grup

El procés de descobrir què es vol dir i traduir-ho en paraules és complexe i molts nens es senten sobrepassats.

El llenguatge pren diferents formes segons el que es vol dir i on i quan es diu. Amb la programació de la PictoEscriptura, els alumnes produeixen textos de tipologia diversa: narren, descriuen, escriuen diàlegs, cartes, receptes, instruccions, defineixen paraules, donen la seva opinió. Però mai ho fan “perquè toca”, sinó perquè és necessari per resoldre el problema que s’han plantejat com a grup.

Perquè escriure no és una tasca senzilla, la PictoEscriptura proposa entrenar per a escriure. Les activitats d’entrenament són exercicis breus de dibuix i escriptura que, a partir de 3er, mostren als alumnes tècniques d’escriptura, les mateixes que fan servir els escriptors professionals per millorar la qualitat expressiva dels textos.

Publicació alumne

Amb la PictoEscriptura els alumnes es converteixen en autors de debò.

L’aplicació inclou una eina de maquetació que permet que l’alumne editi, maqueti i imprimeixi el seu text. La tasca de maquetació permet treballar la comprensió del text a nivell global.

Un cop publicat el llibre, l’alumne pot portar-lo a casa seva, difondre’l entre amics i familiars… L’objectiu és que el treball de cada nen sigui llegit i celebrat pel seu entorn. No hi ha una font de motivació més gran que el reconeixement públic d’una feina feta amb esforç.

L’aplicació disposa d’una biblioteca virtual on cada usuari pot penjar els seus textos per compartir-los amb la resta d’usuaris.

Itinerari personalitzat

La producció de textos és una tasca complexa que exigeix orquestrar diferents nivells del llenguatge: ortografia, lèxic, sintaxis… Les dificultats varien segons el nen: mentre un té bon lèxic i mala ortografia, a un altre li pot passar just el contrari. La PictoEscriptura comença amb una bateria d’exercicis que permeten determinar el nivell de cada alumne en les diverses habilitats lingüístiques. Segons els resultats que obté cada alumne, l’aplicació els proposa un itinerari d’aprenentatge personalitzat. Aquest consisteix en activitats que l’alumne fa un cop per setmana, on el nivell de dificultat s’ajusta al nivell de coneixement del nen i li permet progressar a partir del seu punt de partida.

La programació es distribueix en 4 o 5 sessions d’una hora per setmana durant tot el curs. Totes les activitats de llibre digital, entrenament i publicació permeten treballar el que està establert al currículum de cada matèria. El mestre disposa d’informació sobre quins aspectes curriculars es treballen a cada sessió i sobre com presentar i treballar cadascun d’aquests aspectes.