PictoEscriptura (1)

Bases

Una metodologia inclusiva amb els diversos estils d’aprenentatge i les dificultats amb la llengua escrita

La PictoEscriptura és una metodologia pionera al món que fa un ús instrumental del dibuix com eina per a aprendre a llegir i escriure i desenvolupar el pensament creatiu. La programació comprèn tot el currículum de llengua de Primària, funciona en qualsevol idioma i s’aplica a qualsevol tipus d’escola i a tots els perfils d’alumnes, sigui quin sigui el seu estil d’aprenentatge.

Característiques

1. És multimodal: ús simultani de dos llenguatges, el verbal i el visual:

 • Facilita l’adquisició dels conceptes bàsics de la producció textual.
 • Permet crear contextos on tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats d’aprenentatge.
 • Integra, ja que multilingüisme, dislèxia, etc. no són barreres quan es treballa des de la imatge.
 • Converteix la classe de llengua en un espai on es produeixen productes comunicatius com els que ens envolten a la vida real, fora de l’aula.

2. Respecta les fases del procés creatiu. Les propostes didàctiques promouen:

 • Primer el pensament divergent, per plantejar com més opcions millor.
 • Després el pensament convergent, per escollir l’opció que millor resol el problema.

3. Segueix un itinerari d’aprenentatge personalitzat:

 • L’avaluació inicial determina el nivell de cada alumne en les diferents habilitats lingüístiques: ortografia, lèxic, sintaxis, estructura i comprensió lectora.
 • El nivell de dificultat dels exercicis s’ajusta al nivell de coneixement del nen i el permet progressar a partir del seu punt de partida.
 • El mestre rep els exercicis on-line ja corregits per l’aplicació. Això li permet disposar de més temps per acompanyar el procés d’aprenentatge creatiu dels seus alumnes.

Les activitats de PictoEscriptura sempre es generen a partir dels interessos del grup. Això permet que els nens vegin un sentit real al fet de produir discursos (orals, escrits o gràfics) i desenvolupin una motivació interna cap a l’aprenentatge.

Avantatges

1. Alumne:

 • Treballa en equip.
 • S’acostuma a pensar de manera creativa i a resoldre problemes.
 • Desenvolupa una motivació interna cap a la creació i l’expressió escrita.
 • Millora el rendiment d’escriptura i comprensió lectora.
 • Millora l’actitud sobre la seva pròpia capacitat d’aprenentatge.
 • Pren consciència de l’autoria.
 • Reforça la seva autoestima.

2. Mestre:

 • Acompanya un procés d’aprenentatge creatiu i autònom per part de l’alumne.
 • S’implica creativament a l’aula.
 • Aplica estratègies de pensament visual per ensenyar a escriure.
 • Escriu a l’aula i rep suggeriments d’un editor professional.
 • Treballa tècniques d’escriptura mitjançant jocs i exercicis en format multimodal.
 • Genera exercicis de llengua a partir dels textos creats amb el grup.
 • Utilitza els personatges creats de manera transversal.
 • Disposa de dades sobre l’evolució de l’alumne.

3. Escola:

 • Aplica un mètode inclusiu i integrador.
 • Utilitza la mateixa metodologia a tota Primària.
 • Obté estadístiques individuals i grupals.
 • Estimula les dinàmiques entre cursos.
 • Genera una biblioteca dels textos creats pels alumnes.
 • Millora el vincle família-escola.